Kvalitets- och miljöpolicy

 

Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet

Detta innebär…

att legala krav är minimikrav.

att FLEX Scandinavias kvalitets- och miljöarbete är strategiskt och systematiskt.

att Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, med fokus på produkter, transporter, energianvändning och avfall.

att vårt verksamhetssystem upp fyller kraven i ISO standarderna 14001 och 9001samt kraven enligt systematisk brandskydds- och arbetsmiljöarbete. I verksamhetsmanualen ”Den röda tråden” beskrivs hur verksamheten styrs.

 

Alla intressenters förväntningar beaktas i kvalitets- och miljöfrågorna

Detta innebär…

att dialogen med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartner är en källa för förnyelse och förbättringar.

att våra medarbetare har goda kunskaper om vårt kvalitets- och miljöarbetets positiva effekter.

 

Vi ska ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprestanda

Detta innebär…

att FLEX Scandinavias personal är företagets viktigaste resurs och vi värnar därför om en god arbetsmiljö.

att vi regelbundet utvärderar och förbättrar våra processer och produkter för att minimera skador på miljö och människors hälsa.

 

Karlstad 2020-01-04

 

Fredrik Sandberg

VD, Flex Scandinavia AB