FLEX bygg-luftrenare håller inneluften ren

Bygg-luftrenare från FLEX används inom olika områden, t.ex. inom

byggbranschen, industrin, hantverk eller i kontorsmiljö. Utrustningarna

är perfekt val vid sanering av skadliga ämnen, till exempel vid mögelsporer

i kombination med HEPA-filter av dammklass H.

 

FLEX luftrenare övertygar med en EC-motor som ger lång livslängd och lågt

driftbuller på endast 58 dB. Dessutom omfattar de ett steglöst inställbart

volymflöde, en volymflödesövervakning, en kompaktslang för enkel transport

samt lågt driftljud med nattfunktion.

 

Från förfiltermattor, vidare med aktiva kolfilter mot lukter i kontorsmiljö eller

på byggarbetsplatsen till HEPA 13 och 14 filter som till och med kan filtrera ut

virus- och bakteriepartiklar ur inneluften - FLEX erbjuder alla nödvändiga

tillbehörsdelar.

 

Luftrenare

En luftrenare eller även bygg-luftrenare är en utrustning för filtrering av inneluft genom att skadliga

partiklar i rummet tas upp. Luften i innerutrymmen kan vara upp till fem gånger så belastad som

utomhusluften, exempelvis med damm, svampporer, bakterier eller allergener. Luftrenare motverkar

detta och sörjer för ren och renad inneluft. På detta sätt kan bland annat findamm, bakterier eller

belastad aerosol men även obehagliga lukter filtreras ut ur luften i olika miljöer. Detta förbättrar

luftkvaliteten och sänker riskerna för närvarande personers hälsa. En luftrenare kan tillämpas bland

annat på byggarbetsplatser, inom industri och hantverk, men även på läkarpraktiker, kontor eller i

mötesrum.

 

Funktioner i en luftrenare

Luftrenare sänker markant belastningen av skadliga ämnen på byggarbetsplatser och i utrymmen.

Med hjälp av sitt filtersystem renar de luften från damm, sporer, virusbelastade aerosoler, bakterier samt

pollen. På en byggarbetsplats filtrerar luftrenare även bort respirabelt findamm ur luften och skyddar

därmed hantverkarna.

 

(Luftrenare med filtersystem suger in den belastade inneluften via en fläkt och leder

sedan luften till luftrenarens inre. En större fläkt garanterar att en större mängd luft kan

tas upp vid långsam rotation. Detta innebär att ljudnivån hålls lägre än vid luftrenare med små fläktar.

Luften som sugits in leds genom det integrerade filtersystemet och passerar sedan flera filter. Först samlas

damm och större partiklar upp och därefter filtreras minimala partiklar ut ur luften. Findamm, aerosoler

och andra skadliga ämnen tas upp och luftrenaren avger renad luft tillbaka till rummet via ett utlopp.)

 

Filtersystem

För att inneluften ska kunna renas från så många skadliga ämnen som möjligt, kräver bygg-luftrenaren

mer än enbart en filtertyp. Därför innehåller de flesta luftrenare flera luftfilter som var för sig filtrerar ut

ett särskilt skadligt ämne, t.ex. findamm eller virus.

 

I regel finns en förfiltermatta i början av luftrenaren. Denna används till att ta upp grova partiklar och

skydda filterkassetten. Grovfiltret som följer därefter, som även kallas förfilter, tar redan upp 90 % av

dammpartiklarna, men även hår eller små insekter. Förfiltret består av ett galler eller en fiberduk och

fungerar som ett såll. Med ett aktivt kolfilter kan dessutom obehagliga lukter i rummet filtreras bort.

Detta filter baseras på aktivt kol och tar upp ca 70 % av alla dammpartiklar. Ett finfilter tar upp upp till

80 % av findamm som ofta förekommer på byggarbetsplatser.

 

Så kallade HEPA-filter har den största verkan. Förkortningen HEPA står för ”High Efficiency Particulate Air”.

Dessa luftfilter består av syntetiska filterfiber och arbetar med hjälp av en spärr-, tröghets- och diffusionseffekt.

Vid spärreffekt attraheras små partiklar av fibren när de kommer för nära och häfta sedan vid fibren. På grund av

sin låga vikt följer dessa partiklar luftflödet. Tröghetseffekten tillämpas för större partiklar. På grund av sin högre

vikt behåller de sin riktning även om luftflödet ändras. Därmed kommer de i kontakt med fiber där de häftar vid.

Diffusionseffekten gäller för de minsta partiklarna vars rörelser påverkas av kollisionen med andra gasmolekyler.

Därmed följer partiklarna luftflödet inte likformigt, utan avleds ständigt och träffar då emot filtermaterialet där de

häftar vid. HEPA-filter finns i två klasser: HEPA13 och HEPA14. Filtret HEPA H13 tar upp 99,99 % av partiklarna,

medan filtret HEPA H14 till och med klarar av 99,995 % av partiklarna.

Byta ut filter

Beroende på filtertyp måste luftfiltren bytas ut förr eller senare. Detta är beroende av omgivningen där

luftrenaren används och vilken modell den motsvarar. På en byggarbetsplats håller filtren i normalfall

en kortare tid än t.ex. på ett kontor eftersom mer damm och smuts måste tas upp när luften renas.

HEPA-filter på en byggarbetsplats håller i ca tre månader, på ett kontor kan det däremot användas i

upp till ett år. Förfiltret och det aktiva kolfiltret bör bytas ut oftare beroende på vilken

damm-mängd som de måste ta upp vid luftreningen.

 

Användningsområden för luftrenare

 

Luftrenarepå kontor

Om en luftrenare ställs upp på ett kontor bör förhållandet mellan rummets storlek och struktur gentemot

luftrenarens prestanda beaktas. Varje timme bör luftrenaren leda all inneluft genom filtren minst sex gånger.

Vid ett större utrymme belastas alltså utrustningen mer än vid ett mindre rum. Avsedda prestanda för luftfiltret

kan beräknas genom att rummets volym multipliceras med sex. Vid en luftrenare som ska användas på kontor

bör man även beakta ljudvolymen. Denna ska hållas så låg som möjligt så att arbetsatmosfären inte störs.

Även en enkel hantering samt skötsel och underhåll ska beaktas.

 

Med en luftrenare kan företagets medarbetare skyddas mot smitta eller mot att lungorna belastas av damm.

Särskilt allergiker drar nytta av utrustningarnas luftrengörande verkan. Allergener såsom pollen och husdamm

eller skadliga ämnen i luften filtreras automatiskt ut ur luften. Även luktkänsliga personer är tacksamma

för luftrenaren eftersom lukter som finns på kontoret filtrerar bort av det aktiva kolfiltret.

 

Just i kontorslokaler där det inte är möjligt att vädra eller i storstäder där det till och med finns risk för

en större belastning av skadliga ämnen efter att rummet lokalerna har vädrats, är en luftrenare en passande investering.

 

Bygg-luftrenare

På byggarbetsplatsen, t.ex. vid byggnadsarbeten eller saneringar, finns det särskilda egenskaper som

gäller för inneluften. Jämfört med t.ex. skolor, kök eller bostäder omfattas byggarbetsplatser av föreskrifter

kring dammbelastningen i utrymmen. För att skydda hantverkarna måste dessa föreskrifter tvunget beaktas.

Därför är en luftrenare på byggarbetsplatsen ofta ett måste. För bygg-luftrenare är särskilt finfilter och HEPA-filter

av stor betydelse eftersom de tar upp respirabelt och hälsoskadligt damm och filtrerar ut det ur luften. Dessutom

uppstår andra hälsofarliga ämnen på byggarbetsplatser, t.ex. lukter, gaser, bakterier eller mögel. Även dessa kan

tas bort med en luftrenare. På byggarbetsplatsen tar luftrenaren upp byggdamm och skadliga ämnen och avger

sedan den renade luften till rummet.

Luftrenare i kommersiella miljöer

Luftrenare garanterar ren luft inte enbart i privat miljö, på kontor eller på byggarbetsplatser. Industri-luftrenare

kan även användas inom kommersiella miljöer. Precis som i andra omgivningar suger utrustningarna upp virus,

bakterier, pollen och andra orenheter och filtrerar ut dem ur luften. Inom vissa industriella miljöer uppstår ofta

obehagliga lukter som utan vidare kan neutraliseras eller tas bort med en luftrenare med ett aktivt kolfilter.

Dessutom uppstår ofta damm, vilket innebär att ett HEPA-filter är en lämplig lösning. En industri-luftrenare

bidrar sammanlagt till ett behagligt välbefinnande på arbetsplatsen. Varje timme renar luftrenarna olika antal

kubikmeter luft. Därmed måste man även i kommersiell miljö se till att filtret är anpassat till rummets storlek.

Hur lämplig är luftrenare?

Luftrenare förbättrar påvisbart luftkvaliteten. Men samtidigt ersätter de inte en regelbunden vädring.

Men särskilt i utrymmen där särskilda orsaker innebär att det inte går att vädra regelbundet är de

mycket användbara. Men luftrenare kan endast förbättra luftkvaliteten i rummet om prestandan är

anpassad till utrymmets storlek och antal personer som vistas där. En liten luftrenare som används

i ett litet kök för att ta bort lukter är till exempel inte meningsfull på en stor byggarbetsplats.

 

Välj en luftrenare med rätt prestanda för att den ska förbättra luftens kvalitet avsevärt. Av denna

anledning är en luftrenare i olika områden lämplig. Mängderna skadliga ämnen och minsta partiklar

reduceras massivt, allergiker kan reducera sina besvär efter att allergener såsom pollen och damm

filtreras ut, risk för att smittas av virus och bakterier sjunker och hälsoskador av respirabelt findamm kan förebyggas.

Hur hjälper en luftrenare mot coronaviruset?

Med tanke på coronapandemin de senaste två åren har det blivit ännu tydligare hur viktig en luftrenare

är för att tillhandahålla ren och virusfri luft. Visserligen går det fortfarande inte att komma ifrån att

rummen behöver vädras för att förbättra inneluftens kvalitet och sänka risken för att smittas av

coronaviruset, men luftfiltren i luftrenaren kan ändå effektivt filtrera ut belastade aerosoler och

coronavirus. Med HEPA-filtret som finns i två olika klasser, kan luftrenare filtrera ut inte enbart damm,

lukter och allergener, utan även coronavirus. HEPA-filtret erbjuds som filter HEPA 13 som tar upp 99,99 %

av partiklarna i luften , samt filter HEPA 14 som tar upp 99,995 % partiklarna.

 

Köpa luftrenare

Låt inte bara priset avgöra när du ska köpa en luftrenare. Även om en prisvärd produkt verkar vara

attraktivare, har luftrenare andra detaljer som spelar en viktigare roll vid ett köp. En avgörande faktor

för ett köp ska bland annat vara filtrens effektivitet och strömförbrukningen. Filtrens effektivitet återspeglas

t.ex. i hur bra de kan omhänderta lukter och allergener samt damm och pollen.

Antal träffar 2
Sortera på
Luftrenare VAC800-EC M-Klass
Artikelkod 477745
Ej i lager
Luftrenare VAC800-EC Hepa 14
Luftrenare VAC800-EC Hepa 14
Flex Air protect 14
Artikelkod 505749
Ej i lager